Plaatselijk Belang Oldemarkt

Vereniging Plaatselijke Belang Oldemarkt
Plaatselijk Belang Oldemarkt is een actieve vereniging voor en door Oldemarkers. De vereniging telt circa 500 leden, waaronder bewoners en ondernemers uit de directe omgeving van Oldemarkt.

Plaatselijk Belang Oldemarkt streeft de volgende doelen na:
– het streven naar een brede en representatieve vertegenwoordiging van de inwoners;
– het behartigen van de algemene belangen van de inwoners;
– het in stand houden dan wel verbeteren van de leefbaarheid;
– het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving;
– het leveren van een bijdrage tot de ontwikkeling van plannen met betrekking tot de fysieke ruimtelijke, sociale en economische omgeving.

Jaarlijkse Activiteiten en Werkgroepen van Plaatselijk Belang Oldemarkt:
Plaatselijk Belang Oldemarkt verenigt een aantal werkgroepen in het bestuur, welke allemaal een activiteit of belang behartigen voor Oldemarkt. Zie hieronder voor een overzicht van actieve werkgroepen en haar primaire contactpersonen vanuit het bestuur van Plaatselijk Belang Oldemarkt en waar Plaatselijk Belang Oldemarkt financiële middelen beschikbaar voor stelt:

Lid worden van Plaatselijk Belang?
Voor slechts € 6,50 per jaar wordt u lid van onze vereniging en kunnen wij uw belangen behartigen. Dat kan bijvoorbeeld bij een vraag, een geschil met de Gemeente, het organiseren van nieuwe initiatieven of het financieel ondersteunen van een maatschappelijk relevant initiatief.

U kunt hier het aanmeldformulier vinden om lid te worden van Plaatselijk Belang Oldemarkt.

Contact Vereniging Plaatselijk Belang Oldemarkt
Voor vragen en/of opmerkingen aan PBO kunt u met ons in contact komen via:
Yvo Booisma, Secretaris Plaatselijk Belang Oldemarkt
secretaris@oldemarkt.info
Tel. 06-11126470


Oldemarkt op Facebook
Leuke dingen in Oldemarkt is een Facebook pagina om belangrijke dingen van Oldemarkt onder de aandacht te brengen.

Voor halers en brengers van personen van en naar het station in Steenwijk is de Facebook pagina: “Liftpaal Oldemarkt” in het leven geroepen.

Wil je alles weten over Sinterklaas in Oldemarkt kijk dan op Facebook


Tip Plaatselijk Belang Oldemarkt!

Heeft u opmerkingen over deze website of leuk nieuws meld het ons via: secretaris@oldemarkt.info

De informatie op deze site is met de meeste zorg gemaakt, men kan echter aan de inhoud geen rechten ontlenen.


Materiaal om te gebruiken door verenigingen

Geluidsinstallatie
PBO beschikt over een complete geluidsinstallatie met microfoons (waarvan één draadloze microfoon) en boxen. Deze installatie kan gratis gebruikt worden door verenigingen en clubs uit Oldemarkt. Voor het gebruik neem contact op met Dennis Hottinga tel. 0561-452427.

Beamer
PBO beschikt over een HD beamer die ook door andere verenigingen, clubs en bedrijven gebruikt kan worden. PBO heeft voor het gebruik van deze beamer een gebruiksvergoeding vastgesteld van € 10 per dag voor verenigingen en clubs e.d. en € 20 voor bedrijven. Ook wordt er een borgsom van € 50 gevraagd, die uiteraard, mits de beamer onbeschadigd is, wordt terugbetaald. De beamer kan gereserveerd worden via onze secretaris: secretaris@oldemarkt.info


Privacystatement Plaatselijk Belang Oldemarkt

De vereniging Plaatselijk Belang Oldemarkt (PBO) verwerkt persoonsgegevens. Dit doen we ten behoeve van:

  1. Het functioneren van de vereniging, zoals: Het bijhouden van het ledenregister, het versturen van uitnodigingen voor de jaarlijkse ledenvergadering en Ondernemers netwerkbijeenkomsten;
  2. Het behartigen van de belangen van de leden, zoals: Het verzenden van een nieuwsbrief, het delen van kennis en ervaringen, het verzenden van uitnodigingen voor themabijeenkomsten;
  3. Het onderhouden van relaties met belangstellenden, zoals: Het toezenden van de nieuwsbrief, zulks met toestemming van de geadresseerde en het uitwisselen van informatie;

Afhankelijk van het doel verzamelt PBO de volgende persoonsgegevens: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, IBAN, relevante functie.

De verzameling van persoonsgegevens blijft beperkt tot alleen datgene wat echt nodig is en wordt niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze worden verwerkt.

De verzameling van persoonsgegevens wordt bewaard op een beveiligde server met SSL-certificaat.

PBO verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitbesteding van activiteiten uit ons werkplan. De persoonsgegevens worden dan op voorwaarde van vertrouwelijkheid en eenmalig gebruik ter hand gesteld.

Bij bezoek aan onze website www.oldemarkt.info  worden geen cookies geplaatst. De website van PBO maakt gebruik van Google Analytics. Hiervoor is een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten: Google mag de verkregen informatie niet gebruiken voor andere diensten en de gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd.

De secretaris van PBO is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. De verwerking van incasso’s wordt uitgevoerd door de Penningmeester.

Relaties van PBO hebben te allen tijde de mogelijkheid om hun persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kan contact worden opgenomen met ons secretariaat:
Zieltjes 10, 8375 CN OLDEMARKT, tel.  06 11126470, secretaris@oldemarkt.info


ANBI gegevens

1. De naam
Vereniging Plaatselijk Belang Oldemarkt
Gevestigd te Oldemarkt, Gemeente Steenwijkerland
KvK nummer: 40059366

2. RSIN nummer
RSIN nummer: 804562568

3. Contact gegevens
Secretariaat:
Yvo Booisma
Zieltjes 10, 8375 CN Oldemarkt
06-111 264 70
secretaris@oldemarkt.info

4. Doelstelling volgens de regelgeving van de instelling
De doelstelling volgens artikel 3 sub 1 van de statuten van de vereniging:

  • Streven naar een brede en representatieve vertegenwoordiging van de inwoners:
  • Het behartigen van de algemene belangen van de inwoners en de ondernemingen;
  • Het in stand houden dan wel verbeteren van de leefbaarheid;
  • Het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving;
  • Het leveren van een bijdrage tot de ontwikkeling van plannen met betrekking tot de fysieke ruimtelijke, sociale en economische omgeving;

Eén en ander met inachtneming van politieke en/of religieuze neutraliteit.

5. De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan van de instelling
Bijlage: Oldemarkt toekomstvisie 2016

6. De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuurders van de instelling.
Dagelijks bestuur: Gert ter Schure, voorzitter; Yvo Booisma, secretaris: Karla Bult, penningmeester.
Bestuursleden: Dennis Hottinga, Jan Bosch,  Wilco Verschuren, Margo Veenstra, Annelies van Wijk, Linda Bult, Ilse Blankvoort en Charley Maliepaard.

7. Het beloningsbeleid van de instelling
Bestuurders ontvangen geen beloning.
De organisatie heeft geen medewerkers in dienst.

8. Actueel verslag van de uitgeoefende activiteit van de instelling
Jaarverslag PBO 2017
Jaarverslag PBO 2018
Jaarverslag PBO Folder 2018

9. De balans en/of staat van baten en lasten, met toelichting
Balans 2016 Plaatselijk Belang Oldemarkt
Jaarrekening 2016 en begroting 2017
Jaarrekening 2017 en begroting 2018
Balans Rekening 2018
Exploitatie 2018 en begroting 2019

10. Algemene Leden Vergadering
Jaarlijks wordt een Algemene Leden Vergadering georganiseerd door het bestuur van PBO en worden alle leden minimaal 2 weken van te voren uitgenodigd. Aankondiging vindt plaats in gedrukte media (de IJsselhammer), op de website www.oldemarkt.info en via Facebook (Leuke Dingen Oldemarkt). Tevens worden posters met aankondiging opgehangen in de informatieborden in Oldemarkt.

De notulen van de Algemene Leden Vergadering treft hieronder aan (klik op de link om deze te openen in een nieuw venster):
Notulen ALV 2018
Notulen ALV 2019